แนวข้อสอบ

1. เด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6–9 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลง                   ในเรื่องน้ำหนักตัวอย่างไร

1 ชายจะมีอัตราการเพิ่มช้ามาก

2 หญิงจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

3 ชายและหญิงมีอัตราการเพิ่มค่อนข้างคงที่

4 ทั้งชายและหญิงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ       เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน

1 ภาวะทางด้านสุขภาพ

2 ภาวะพัฒนาการช้ากว่าปกติ

3 ภาวะร่างกายพิการแต่กำเนิด

4 ภาวะการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม

3. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเป็นอย่างไร

1 ไม่ค่อยมีเหตุผล

2 มีความวิตกกังวลสูง

3 ชอบเล่นแบ่งแยกกลุ่มชายหญิง

4 ข้อ 1 และ 2 ถูก

4. วัยรุ่นควรยึดหลักรับประทานอาหารตามข้อใด

1 รับประทานให้ครบทุกหมู่

2 หลีกเลี่ยงอาหารพวกแป้งและไขมัน

3 เลือกรับประทานได้ทุกอย่างตามใจชอบ

4 รับประทานอาหารมังสวิรัติ งดเว้นเนื้อสัตว์

5. คำว่าวัยรุ่นกับการปรับตัวหมายถึงข้อใด

1 แนวทางในการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับครอบครัว

2 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นตาม                   ช่วงอายุ

3 การศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการเจริญเติบโตและ                                           พัฒนาการของวัยรุ่น

4 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นให้                                     เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

6. ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุ่นที่ถูกต้องคือข้อใด

1 ฝ่ายชายมักเอาเปรียบฝ่ายหญิง

2 ฝ่ายหญิงมักเอาเปรียบฝ่ายชาย

3 ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4 ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกัน

 

7. ข้อใดเป็นวิธีการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ทางด้านอารมณ์และจิตใจที่ถูกต้องเหมาะสม

1 พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม

2 พยายามเลียนแบบและศึกษาบุคลิกของเพศตรงข้าม

3 พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความรู้สึกทาง

เพศ

4 พยายามหลีกเลี่ยงและไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ

8. ข้อใดเป็นลักษณะของการควบคุมจิตใจตนเองเพื่อ               หลีกเลี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

1 ยึดมั่นในคำแนะนำของเพื่อน

2 ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

3 ยึดมั่นในเรื่องของความรักเป็นหลัก

4 ยึดมั่นในความคิดของตนเองเป็นหลัก

9. ลักษณะของทักษะการต่อรองที่ดีเป็นเช่นไร

1 ใช้คำพูดในเชิงคำสั่ง

2 ใช้คำพูดในเชิงโน้มน้าวใจ

3 ใช้คำพูดที่เป็นน้ำเสียงแข็งกร้าว

4 ไม่มีข้อใดถูก

10. การกระทำในข้อใดสามารถป้องกันตนเองจากการ              ล่วงละเมิดทางเพศได้มากที่สุด

1 น้อง ไม่พูดกับคนแปลกหน้า

2 นุ้ย แต่งกายเรียบร้อยมิดชิด

3 นชุ ไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

4 แนน ไม่เดินในที่เปลี่ยวตามลำพัง

11. ข้อใดคือความสำคัญของการดูแลตนเองเบื้องต้น

1 ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง

2 ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรังมานาน

3 ช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยที่                  เกิดขึ้น

4 ช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น                    และการเจ็บป่วยที่เรื้อรังมานาน

12. เมื่อมีอาการท้องผูกปวดอึดอัดทั่วไปบริเวณท้อง ควรกินยาในข้อใด

1 โซดามินท์

2 ยาธาตุน้ำขาว

3 ยาธาตุน้ำแดง

4 ยาระบายพวกน้ำมันละหุ่ง

13. หลักในการปฐมพยาบาลบาดแผลข้อใดสำคัญที่สุด

1 ถ้ากระดูกหักควรเข้าเฝือก

2 ถ้าตกเลือดต้องรีบห้ามเลือดก่อน

3 ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่

4 ควรแนะนำให้ผู้ป่วยฉีดยากันบาดทะยัก

14. ข้อใดควรปฏิบัติเป็นขั้นตอนแรกเมื่อกรดหรือด่าง              กระเด็นเข้าตา

1 รีบนำส่งโรงพยาบาล

2 ป้ายตาโดยขี้ผึ้งป้ายตาขององค์การเภสัชกรรม

3 รีบล้างตาโดยค่อย ๆ เทน้ำจากหัวตาลงมาหางตา

4 ใช้ผ้าพันแผลปิดตาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกตา                                    เคลื่อนไหว

15. การปฏิบัติในข้อใดช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้   บริการทางการแพทย์

1 ไข่มุก ช่วยแนะนำการใช้ยาให้แก่ผู้อื่น

2 ดุจดาว ซื้อยาที่จำเป็นเอาไว้ประจำบ้าน

3 มุกดา รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

4 ดุจเดือน ติดตามข่าวเรื่องโรคต่าง ๆ ตลอดเวลา

16. หลักการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุควรคำนึงถึง เรื่องใด

1 เน้นโปรตีน

2 เน้นผักผลไม้

3 เน้นอาหารย่อยง่าย

4 เน้นสีสันของอาหารน่ารับประทาน

17. ลดามีน้องอายุ4 เดือน ลดาควรจัดอาหารให้กับน้อง           อย่างไร จึงจะได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอ

1 ให้ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียว

2 ให้ดื่มนมแม่และข้าวสุกบดผสมซีอิ๊วขาว

3 ให้ดื่มนมแม่และข้าวสุกบดผสมไข่แดงต้มสุก

4 ให้ดื่มนมแม่และข้าวสุกบดผสมน้ำปลาหรือ

18. ข้อใดหมายถึงภาวะทุพโภชนาการ

1 โรคที่เกิดกับคนที่มีฐานะยากจน

2 ภาวะที่ร่างกายมีสารโคเลสเตอรอลสูง

3 โรคที่เกิดจากการกินอาหารไม่สะอาด

4 ความบกพร่องจากการได้รับสารอาหารที่ไม่สมดุล

19. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภค

1 สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสินค้า

2 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

3 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

4 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความ                                    เสียหาย

20. เราควรสังเกตสิ่งใดเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อ               สินค้า

1 ได้รับการรับรองในการผลิตสินค้า

2 มีคำอธิบายสรรพคุณของสินค้าและบริการ

3 มีการโฆษณาสินค้าจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

4 ระบุถึงวัตถุดิบที่นำมาผลิตและส่วนผสมอย่าง                   ชัดเจน

21. WHO ได้ให้คำจำกัดความของสุขภาพจิตไว้อย่างไร

1 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับร่างกายให้                      แข็งแรงและสมบูรณ์ตลอดเวลา

2 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับจิตใจให้เข้ากับ                               ครอบครัวของตนเองได้อย่างดี

3 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี

4 ข้อ 1 และ 2 ถูก

22. คุณค่าของการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตที่ดีข้อใด                สำคัญที่สุด

1 หายเครียด

2 มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

3 ทำให้ได้พักผ่อนทางจิตใจ

4 ไม่เกิดอาการและโรคต่าง ๆ

23. วิธีส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีวิธีใดสำคัญที่สุด

1 สวดมนต์ทำสมาธิ

2 ทำจิตใจให้ร่าเริงอยู่เสมอ

3 ขจัดความเครียดให้หมดไป

4 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ

24. ข้อใดคือลักษณะที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น           ในสังคม

1 เป็นผู้นำที่ดี

2 อดทนอดกลั้น

3 มองโลกในแง่ดี

4 รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

25. ข้อใดถือว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพมากที่สุด

1 สุขปฏิบัติ

2 พันธุกรรม

3 สิ่งแวดล้อม

4 สภาพสังคม

26. ข้อใดไม่ใช่การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี

1 มองโลกในแง่ดี

2 สร้างอารมณ์ขัน

3 พยายามเอาชนะคนรอบข้าง

4 ฝึกบริหารจิตใจให้อดทนต่อการถูกกดดัน

27. การปรับปรุงตนเองให้มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส          ควรปฏิบัติอย่างไร

1 หาหนังสือขำขันมาอ่าน

2 สร้างอารมณ์ขันกับผู้อื่น

3 มองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นเรื่องปกติ

4 ตั้งใจทำงานที่รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลา

28. หากนักเรียนพบเพื่อนที่มีแต่ความเครียดอารมณ์ รุนแรง แต่ร่างกายของเขากำยำสมบูรณ์ จะมีวิธี          ช่วยเพื่อนพัฒนาสุขภาพจิตเช่นไรดีที่สุด

1 ชวนเพื่อนหางานอดิเรกทำ

2 พาเพื่อนไปนั่งแช่สระน้ำอุ่น

3 ชวนเพื่อนเล่นกีฬาประเภทออกแรงมาก ๆ

4 หาจานกระเบื้องให้เพื่อนปาเล่นระบายอารมณ์

29. บุคคลใดต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี

1 ป้าตุ๊ก ต้องการเสริมจมูก ทำตา 2 ชั้น

2 แอล ไปสมัครเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลธิดาช้าง

3 ติ๊ก ฐานะยากจนแต่โกหกเพื่อน ๆ ว่าบ้านมีฐานะ                             ร่ำรวย

4 ยายแอ๋ว ซื้อครีมหน้าเด้งมาทาใบหน้าเพราะ                                      ต้องการให้หน้าเต่งตึง

30. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของ                สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มีต่อบุคคล

1 ความต้านทานโรคสูงขึ้น

2 ปัญหาในครอบครัวลดลง

3 คดีทางเพศในสังคมลดลง

4 ประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ

 

ลองทำแล้วส่งคำตอบที่stp978@gmail.com

Advertisements

เกี่ยวกับ นายสุทัศน์

โรงเรียนบ้านวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เนื้อเรื่องย่อ | เรื่องนี้ถูกเขียนใน ม.2 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s