แนวข้อสอบชุดที่ 1

1. วัยทองเป็นวัยที่มีช่วงอายุระหว่างกี่ปี

1   25–30 ปี

2   20–45 ปี

3   45–60 ปี

4   50–65 ปี

2. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น

1   ร่างกายเสื่อมสภาพลง

2   สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ดี

3   มีการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง

4   ถูกทั้งข้อ 2   และ 3

3.  ข้อใดแสดงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาที่

เด่นชัดของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

1   มีความจำดี

2   คิดเป็นรูปธรรม

3   เรียนรู้คำศัพท์ได้รวดเร็ว

4   แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

4.  นักเรียนจะควบคุมความต้องการทางเพศ

ของตนเองด้วยวิธีใด

1   ทำงานอดิเรกเบนความสนใจ

2   หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเพื่อน

3   ดื่มสุราเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ

4   แสดงความต้องการอย่างเปิดเผย

5.  ใครปฏิบัติตามแนวทางในการจัดการ

กับอารมณ์ทางเพศของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม

1   หนุ่ม เล่นกีฬาในเวลาว่าง

2   พล จินตนาการเรื่องเพศเสมอ

3   แดน หมกมุ่นกับเว็บไซต์ลามก

4   มิ้น มักสังสรรค์กับเพื่อนที่หอพัก

6. การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศทำได้อย่างไร

1   เล่นกีฬา

2   ดูภาพโป๊

3   กอดเพื่อน

4   คุยเรื่องเพศ

7.  พฤติกรรมใดเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

มากที่สุด

1   พักผ่อนน้อย

2   ท่องเที่ยวธรรมชาติ

3   รับประทานอาหารไขมันสูง

4   ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

8.  กลุ่มโรคใดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นสาเหตุของ

การเจ็บป่วยในอันดับต้น ๆ ของประชาชนไทย

1   โรคอ้วน โรคลำไส้ โรคมะเร็ง

2   โรคทางเดินหายใจ โรคประสาท โรคอ้วน

3   โรคหัวใจขาดเลือด โรคอัลซไฮเมอร์ โรคเครียด

4   โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง

9. ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะมีลักษณะอย่างไร

1   มีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน

2   มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

3   มีแสงสว่างเฉพาะแสงจากหลอดไฟ

4   มีประตูหน้าต่าง 1 ใน 4 ของพื้นที่ห้อง

10. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี

1   อ่านฉลากก่อนซื้อ

2   ไม่ด่วนเชื่อคำโฆษณา

3   รักษาสิทธิผู้บริโภคของตน

4   ถูกทุกข้อ

11.  อาหารกระป๋องในข้อใดที่ควรเลือกซื้อ

1   มีเครื่องหมาย อย.

2   บรรจุภัณฑ์สวยงาม

3   เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง

4   ราคาแพงบ่งบอกคุณภาพ

12. หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

1   ราคาและความชอบ

2   สถานที่จำหน่ายและของแถม

3   ความจำเป็นและความปลอดภัย

4   ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13. ข้อใดถูกต้อง

1   ผู้บริโภคควรซื้อสินค้าราคาถูก

2   ผู้บริโภคควรจำสถานที่ซื้อสินค้า

3   ผู้บริโภคควรซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง

4   ผู้บริโภคควรเชื่อคำโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์

14. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1   ตรวจดูฉลากทุกครั้ง

2   สอบถามราคาจากผู้ขาย

3   เลือกซื้อตามความพอใจ

4   พิจารณาสื่อโฆษณาอย่างรอบคอบ

15. หากเราไม่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะเป็นอย่างไร

1   มีเวลาไปร่วมกิจกรรมอื่นมากขึ้น

2   ไม่รู้ระดับของสมรรถภาพทางจิตของตนเอง

3   ไม่รู้ระดับของสมรรถภาพทางกายของตนเอง

4   ถูกทุกข้อ

16.  การทดสอบสมรรถภาพทางจิตมีประโยชน์อย่างไร

1   ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น

2   ทำให้มีจิตใจกล้าหาญมากขึ้น

3   ทำให้รู้สภาวะทางจิตของตนเอง

4   ถูกทุกข้อ

17.  ผู้ที่มองโลกในแง่ดี ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

1   มีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอ

2   จะไม่มีความเครียดมารบกวน

3   เป็นคนกว้างขวาง รู้จักคนที่มีอำนาจ

4   เป็นคนน่าเข้าใกล้ คุยด้วยแล้วสบายใจ

  18. เหตุใดเราจึงควรเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียด

1   เพราะทำให้เราเข้าใจพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น

2   เพราะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

3   เพราะอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

4   ถูกทุกข้อ

19. ถ้ามีแต่คนที่มองโลกในแง่ร้าย สังคมจะมีลักษณะอย่างไร

1   ทุกคนจะไม่มีความสุข

2   ทุกคนจะมีความเห็นแก่ตัว

3   ทุกคนอยรู่ ว่ มกันดว้ ยความหวาดระแวง

4   ทุกข้อรวมกัน

 20. ผู้รู้ทันและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้จะมีผลดีอย่างไร

1   ไม่โกรธคนง่าย

2   ไม่ทำอะไรตามอารมณ์

3   ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

4   ถูกทุกข้อ

  21. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของกรมพลศึกษาประกอบด้วยการทดสอบกี่

รายการ

1   3 รายการ

2   5 รายการ

3   7 รายการ

4   9 รายการ

 22.  การเลือกคู่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก มีหลักการเลือกอย่างไร

1   เลือกใครก็ได้

2   เลือกผู้ที่อ้วนกว่า

3   เลือกผู้ที่เป็นเพศตรงข้าม

4   เลือกผู้ที่มีรูปร่างใกล้เคียงกัน

  23.  การยืนกระโดดไกล (standing longjump) เป็นการทดสอบอะไร

1   พลังของกล้ามเนื้อขา

2   ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อขา

3   ความทนทานของกล้ามเนื้อขา

4   ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา

24. สิ่งใดที่ต้องคำนึงถึงก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

1   ปัญหาด้านสถานที่

2   ปัญหาด้านสุขภาพ

3   ปัญหาด้านการเรียน

4   ถูกทุกข้อ

 25.  การวิ่งเก็บของ (shuttle run) เป็นการทดสอบอะไร

1   ความอดทน

2   ความทนทาน

3   พลังกล้ามเนื้อ

4   ความคล่องแคล่ว

 26.  การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกควรเริ่มต้นจากกิจกรรใด

1   กระตุ้นหัวใจ

2   อบอุ่นร่างกาย

3   ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

4   ขยายเสื้อผ้าที่สวมใส่

 27.  ข้อใดเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของตนเอง

1   กำหนดเป้าหมายของการฝึกในแต่ละครั้งให้ชัดเจนแน่นอน

2   วางแผนการฝึกซ้อมและการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

3   รับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกเพื่อหาระดับความสามารถของตนเอง

4   ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบระดับ

ของการพัฒนา

28. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อควรทำเมื่อใด

1   หลังช่วงเวลาของการฝึกกิจกรรม

2   ก่อนช่วงเวลาของการฝึกกิจกรรม

3   ในระหว่างช่วงเวลาของการฝึกกิจกรรม

4   สลับกับการฝึกกิจกรรมหนักและเบา1 ชุด

 29.  วิธีการใดที่จะทำให้ทราบองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกที่ควรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

1   การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

2   การเรียนรู้องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก

3   การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถ ภาพทางกลไก

4   ถูกทุกข้อ

 30. แผนการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกควรเป็นอย่างไร

1   ใช้กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

2   ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกา

3   ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา

4   ถูกทุกข้อ

ส่งคำตอบที่ stp978@gmail.com

Advertisements

เกี่ยวกับ นายสุทัศน์

โรงเรียนบ้านวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เนื้อเรื่องย่อ | ข้อความนี้ถูกเขียนใน ม.3 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s